Site Content

image7

W co wierzymy

Pan Bóg
Wierzymy 1w prawdziwego i żyjącego Boga, 2 Stwórcę wszystkich rzeczy.3 Bóg jest wieczny, 4 istniejący od wiecznego po wieczny.5 Ten jedyny prawdziwy Bóg składa się z trzech: Ojca, Słowa (lub Syna) i Świętego Duch, 6 Którzy razem w doskonałej jedności7 są jednym.8 Nie mamy przed Bogiem innych bogów9. 1 Marka 12:32; 1 Tymoteusza 2: 5; 2 Jeremiasza 10:10; I Tesaloniczan 1: 9; 3 Izajasza 40:28; Efezjan 3: 9; 4 Księga Powtórzonego Prawa 33:27; 5 Psalm 90: 2; 6 Izajasza 48:16; Mateusza 28: 18-20; I Jana 5: 7; 7 Jana 17:11 i 22; 8 Jana 10:30; 9 Księga Wyjścia 20: 3.
 

Pismo

Wierzymy, że Słowo Boże jest nieomylne, i doskonałe; 1 jest słowem pełnym i werbalnie inspirowanym 2 słowami Bożymi dla ludzi.3 Wierzymy, że Bóg zachował także każdy pojedyncze słowo4 przez wieki. 1 Psalm 12: 6; Przysłów 30: 5; 2 II Tymoteusza 3:16; II Piotra 1:21; 3 Księga Powtórzonego Prawa 8: 3; Mateusza 4: 4; 4 Izajasza 40: 8; Mateusza 5:18; Mateusza 24:35; 1 Piotra 1:25.
 

Chrystus Jezus
 Wierzymy, że Jezus jest Chrystusem, zrodzonym z dziewicy, bezgrzesznym Synem Boga. 1 Wierzymy, że Jezus jest odwieczny, 2 że Jezus jest przed wszystkimi rzeczami, 3 i że od początku Jezus był z Bogiem i był Bogiem. Jezus jest Pierwszym i Ostatnim, 5 Autor i Kończyciel naszej wiary, 6 i Wszechmogący7. Nie przestając być Bogiem, 8 Jezus stał się ciałem.9 Jezus jest jedynym Zbawicielem, 10 Głową Kościoła, 11 i Jedyny Pośrednik między Bogiem a człowiekiem.12 1 Ew. Mateusza 16: 16-17; Jana 20:31; 2 Micheasz 5: 2; 3 Kolosan 1:17; 4 Jana 1: 1-14; 5 Objawienie 2: 8; 6 List do Hebrajczyków 12: 2; 7 Apokalipsa 11:17; 8 Izajasza 9: 6; Jan 1: 1; Jana 20:28; Hebrajczyków 1: 8; 9 Jana 1:14; 1 Tymoteusza 3:16; 10 Łukasza 2:11; Dz 4: 12; 11 List do Efezjan 5:23; Kolosan 1:18; 12 I Tymoteusza 2: 5.
 

Duch Święty
 Wierzymy, że Duch Święty jest Bogiem1. Duch Święty gani światem grzech, sprawiedliwość i sąd2. Duch Święty zamieszkuje wszystkich wierzących, 3 świadczy o tym, że są synami Boga4 i jest żarliwym ich zbawieniem 5 z nich przypieczętowujemy do dnia odkupienia6. Jest wolą Bożą wylania Ducha Świętego na każdego

z nas w tych ostatecznych dniach 7, na mocy której możemy być skuteczniejszymi świadkami.8 Duch Święty również przekazuje duchowe dary, 9 Ale czyni to tak, jak zechce. 10 Gdy znaki i cuda mogą podążać za tymi, którzy wierzą, 11 nie powinniśmy szukać znaków i podarków. 1 Dz. 5: 3-4; I Jana 5: 7; 2 Jana 16: 7-15; 3 Rzymian 8: 9; I Koryntian 3:16; I Koryntian 6:19; 4 List do Rzymian 8:16; I Jana 4:13; 5 II List do Koryntian 1:22; II Koryntian 5: 5; List do Efezjan 1: 13-14; 6 List do Efezjan 1:13; List do Efezjan 4:30; 7 Joel 2: 28-32; Dz 2: 16-18; 8 Łukasza 24:49; Dz 1: 4-8; 9 I Koryntian 12: 1-10; 10 I Koryntian 12:11; 11 Marka 16: 15-20; 12 Mateusza 12:39; I Koryntian 12: 28-31.
 

 szatan
 Wierzymy, że Szatan jest stworzoną istotą, jest namaszczonym cherubem 2. Znaleziono w nim niegodziwość, 3 będąc wzniesionym w pychy; zbuntował się przeciw Bogu 4 i został odrzucony ze swojego stanowiska w Niebie.5 Szatan kusi człowieka (6) i jest mordercą, 7 ojcem kłamstwa, 8 i oskarżycielem braci.9 Szatan ma być przez nas odporny10, ale nie lęk.11 Z niecierpliwością czekamy na dzień, w którym zostanie przepchnięty Mieczem wychodzącym z ust Chrystusa, 12 podeptanymi pod naszymi stopami 13 i wrzuconymi do jeziora ognia.14 1 Ezechiela 28:15; 2 Ezech. 28:14; 3 Ezech. 28:15; 4 Izajasza 14: 13-14; 5 Izajasza 14:12; Ezechiela 28:16; Łk 10:18; 6 Rodzaju 3: 1-15; Marka 1:13; 7 Jana 8:44; 8 Jana 8:44; 9 Objawienie 12:10; 10 List Jakuba 4: 7-8; I Piotra 5: 8-9; 11 Matthew 10:28; 12 Isiajasza 14:19; Objawienie 19:15; 13 Izajasza 14:19; Rzymian 16:20; 14 Izajasza 14:19; Objawienie 20:10.

Grzech
Wierzymy, że przez pierwszego człowieka grzech przyszedł na świat, a śmierć przez grzech.1 Wszyscy narodzeni z Adama towarzyszyli mu w grzeszeniu, tak że śmierć przeszła na wszystkich ludzi. Serce grzesznego człowieka jest podstępne i rozpaczliwie nikczemne.3 Dlatego każdy człowiek zbłądził po swojemu (4) i zarobił zapłatę śmierci i Piekła.5 Każdy człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem za jego własny grzech. 6 1 Genesis 3: 1-19; Rzymian 5:12; 2 List do Rzymian 3:23; Rzymian 5:12; 3 Jeremiasza 17: 9; 4 Izajasza 53: 6; 5 List do Rzymian 6:23; Objawienie 20: 14-15; 6 Ezechiela 18: 1-20; Rzymian 14:12.

Zbawienie
 Wierzymy, że Bóg w Swojej miłości1 zapewnił zbawienie 2, posyłając Jego Syna 3, aby stał się dla nas grzechem, 4 biorąc karę śmierci na Siebie, 5 umierając na naszym miejscu, 6 przelawszy Swoją własną krew 7 jako jedyny dopuszczalny przebłaganie za nasze grzechy  8 został pochowany 9 i zmartwychwstał trzeciego dnia. To zbawienie jest dostępne jako darmowy dar Bożej łaski 12 dla wszystkich, którzy przyjmą Go przez wiarę 13. W tym momencie przestaje się ufać na swój sposób14 i pokłada ufność raczej w Chrystusie i Jego Swoim skończonym dziele, 15 narodził się z Boga16 i otrzymał życie wieczne.17 1 Jana 3:16; Rzymian 5: 8; I Jana 2: 2-5; 2 Jana 3:16; Hebrajczyk 5: 9; 3 Jana 3: 16-17; 4 II List do Koryntian 5:21; 5 I Kor. 15: 3; 6 I Piotra 3:18; 7 Dz 20:28; Rzymian 5: 9; Efezjan 1: 7; Kolosan 1: 14-20; Hebrajczyków 9:22; 8 Rzymian 5: 10-11; 9 I Koryntian 15: 4; 10 Dz 10: 39-40; I Koryntian 15: 4;11 List do Rzymian 5: 15-18; Rzymian 6:23; 12 Listu do Efezjan 2: 8-9; 13 Jana 1:12; Jan 6:40; Rzymian 1:16; Efezjan 2: 8-9; Objawienie 22:17; 14 Izajasza 53: 6; Marka 10:24; Łk. 18: 9-14; I Tesaloniczan 1: 9; Hebrajczyków 6: 1; 15 Kaznodziei 3:14; John 19:30; 16 I Jana 5: 1; 17 Jana 3:16; Jan 3:36; Jana 5:24; John 10: 27-29. 


Wieczne bezpieczeństwo 

Wierzymy,że zbawienie, które Bóg nam zlecił, jest wiecznym zbawieniem 1. Jezus nigdy nikogo nie wyrzuca z Swojej rodziny.2 Wierzący nigdy nie mogą zginąć, 3 nie wejdą w potępienie, lecz już przejdą od śmierci do życia.4 Zbawieni są trzymani mocą Boga,5 nic nie może oddzielić ich od Jego miłości 6 i nikt nie może ich wyrwać z Jego ręki.7 Każdy, kto w Niego wierzy, narodził się z Boga, a wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat.8 Zwycięzcy ci Obiecano im wtedy, że ich imiona nie zostaną wymazane z Księgi Życia. 9 Zbawieni otrzymują Ducha Świętego jako zadatek ich zbawienia10 i są zapieczętowani przez Niego aż do dnia odkupienia.11 1 List do Hebrajczyków 5: 9; 2 Jana 6:37; 3 Jana 10:28; 4 Jana 5:24; 5 I Piotra 1: 3-5; Juda 24; 6 Rzymian 8: 31-39; 7 Jana 10: 27-29; 8 I Jana 5: 1-5; 9 Objawienie 3: 5; 10 II List do Koryntian 1:22; II Koryntian 5: 5; 11 List do Efezjan 4:30.

 

Powrót Chrystusa 

Wierzymy, że Jezus Chrystus, który pierwszy przyszedł do Swojego1, powraca dla Swojego.2 Poszedł przygotować miejsce dla nas i mógł w każdej chwili powrócić, aby przyjąć nas do siebie.3 W tym momencie, 4 o nieskazitelności, ten śmiertelnik przyoblecze się w nieśmiertelność 5 i będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim On jest, 6 i tak będziemy zawsze z Panem. 7 Później, po wielkim ucisku na ziemi, 8 Pan powróci, tym razem ze Swoim własnym, i 9 będziemy rządzić z Nim i królujemy z nim.10 1 Jana 1: 10-12; 2 Dz 1:11; 3 Jana 14: 1-3; 4 I Koryntian 15:52; I Tesaloniczan 4: 16-17. 5 I Kor. 15: 53-54; 6 I Jana 3: 2; 7 I Tesaloniczan 4:17; 8 Mateusza 24:21; Objawienie 7:14; 9 Jude 14; Objawienie 19: 1-21; 10 I Koryntian 6: 1-3; Objawienie 5:10; Objawienie 20: 6; Objawienie 22: 5. .


Chrzest 

Wierzymy, że chrzest jest krokiem posłuszeństwa dla spełnienia sprawiedliwości.1 Chrzest biblijny jest przez zanurzenie, ponieważ obrazuje śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie.2 Chrzcimy nawróconych w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.3 Idąc za biblijnym wzorem, chrzczymy każdego, kto chce, tak szybko, jak to możliwe, po tym, jak złoży on wyznanie wiary 4. Wyznanie wiary jest jedynym biblijnym warunkiem wstępnym chrztu.5 1 Ew. Mateusza 3:15; 2 Mateusza 3:16; Rzymian 6: 3-10; 3 Mateusza 28: 18-20; 4 Dz 2:41; 5 Dz. 8: 36-38.

 

Kościół 

Wierzymy, że kościół jest powołanym zgromadzeniem, ponieważ jest to znaczenie greckiego słowa przetłumaczonego na kościół. Pierwszy kościół Nowego Testamentu został założony przez Jezusa1. On jest kamieniem węgielnym2, fundacją3, głową 4 i głównym pasterzem5 każdego prawdziwego kościoła. Każdy lokalny kościół składa się ze zbawionych, ochrzczonych wierzących. Ci członkowie powołani przez Boga do kierowania kościołem nazywani są starszymi lub pastorami 7. Jeden z tych ludzi zostaje wybrany jako nadzorca lub biskup 8, powszechnie nazywany pastorem. Bóg przekazał mu władzę jako pod-pasterza pod Chrystusem i ma on rządzić lokalnym kościołem9 w taki sam sposób, w jaki człowiek mógłby rządzić swoim własnym domem10. On także ponosi wielką odpowiedzialność przed Bogiem, jak on jest poznanie stanu jego trzody i czuwanie nad ich duszami. Członkowie Kościoła mogą również wybrać diakonów, aby pomagali w prowadzeniu działalności Kościoła12, a tym samym pozwolili swoim pasterzom pełniej zaangażować się w modlitwę i posługę Słowa.13. ludzie, którzy przewodzą kościołowi, są jedynie ludźmi, ale ich służbą chlubią się.14. Ci, którzy rządzą dobrze, powinni być uznani za godnych honoru, 15 powinni być przestrzegani i posłuszni, gdy podążają za Chrystusem, 16 i powinny być cenione bardzo wysoko w miłości przez wzgląd na ich pracę.17 Tak jak uczniowie powinni starać się pomnażać, zdobywając dusze, każdy kościół powinien starać się wysyłać robotników, aby pomnożyć kościoły.18 1 Ew. Mateusza 16:18; Mateusza 18: 15-17; Dz 2:41; 2 I Piotra 2: 6; 3 I Koryntian 3:11; 4 List do Efezjan 5:23; 5 I Piotra 5: 4; 6 Dz 2: 41-47; 7 I Tymoteusza 5:17; Jakuba 5:14; I Piotra 5: 1; 8 I Tymoteusza 3: 1-2; 9 List do Hebrajczyków 13: 7; Hebrajczyków 13:17; 10 I Tymoteusza 3: 4-5; 11 Przysłów 27:23; Hebrajczyków 13:17; 12 Dz 6: 1-7; 13 Dz 6: 4; 14 List do Rzymian 11:13; 15 I Tymoteusza 5:17; 16 I Koryntian 4:16; I Koryntian 11: 1; Hebrajczyków 13: 7; Hebrajczyków 13:17; 17 I Tesaloniczan 5:13; 18 Dz 9:31; Tytusa 1: 5.